TuSetan säännöt

1 §  Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Turun seudun Seta ry, ruotsiksi Åbonejdens Seta rf. Yhdistyksen kotipaikka on Turku.

2 §  Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoitus on edistää seksuaalista tasavertaisuutta eli vähentää seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin liittyvien asenteiden ja normien aiheuttamaa eriarvoisuutta.

3 §  Yhdistyksen toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus-, neuvonta-, terapia-, koulutus-, vertaistuki-, ryhmätyö- ja vapaa-ajanviettotoimintaa sekä pitää yhteyttä muihin alan järjestöihin.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja;

omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta;

harjoittaa alansa julkaisutoimintaa;

järjestää yleisötilaisuuksia, joihin osallistumisesta peritään osallistumismaksu; sekä

toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

4 §  Jäseneksi liittyminen ja jäsenyyden muodot
Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
Jäsen voi olla:

varsinainen jäsen, jolla on äänioikeus;

kannatusjäsen, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus;

yhteisöjäsen, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus; tai

kunniajäsen, jolla on äänioikeus.

Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi neuvoston esityksestä nimetä yhdistyksen toiminnassa hyvin ansioituneen luonnollisen henkilön.
Jäsenedut, jotka yhdistyksen aiempien sääntöjen mukaan tietylle jäsenelle edelleen kuuluisivat, säilyvät ennallaan.

5 §  Jäsenen velvollisuudet
Yhdistys perii jäseniltään vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää syyskokous seuraavaksi kalenterivuodeksi kullekin jäsenryhmälle erikseen. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.
Jäsen ei saa toimia yhdistyksessä eikä sen ulkopuolella niin, että hänen toimintansa olisi omiaan vahingoittamaan yhdistystä tai haittaamaan yhdistyksen tarkoituksen toteutumista.

6 §  Yhdistyksestä eroaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti neuvostolle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi erota myös ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7 §  Yhdistyksestä erottaminen
Mikäli jäsen ei suorita jäsenmaksuaan neuvoston määräämässä kohtuullisessa ajassa, on neuvostolla oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä. Neuvosto voi myös erottaa jäsenen, joka on vahingoittanut yhdistystä tai merkittävästi haitannut yhdistyksen tarkoituksen toteutumista.
Erottamisestaan tiedon saatuaan jäsen voi saattaa erottamisensa yhdistyksen seuraavan kokouksen ratkaistavaksi. Ilmoitus siitä, että jäsen haluaa yhdistyksen seuraavan kokouksen ratkaisevan hänen erottamisensa, on jätettävä neuvostolle kirjallisena kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun kyseinen jäsen on saanut tiedon kyseisestä neuvoston tekemästä erottamispäätöksestä.

8 §  Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa lain edellyttämänä hallituksena neuvosto. Neuvostoon kuuluu puheenjohtaja sekä 2 – 4 muuta varsinaista jäsentä ja 1 – 4 varajäsentä, jotka kaikki valitaan syyskokouksessa seuraavaksi kalenterivuodeksi. Varajäsenten sijaantulo-järjestyksen määrää syyskokous. Neuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Neuvosto kokoontuu puheenjohtajansa tai puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheen-johtajansa kutsusta. Neuvosto on päätösvaltainen, kun paikalla on neuvoston varsinaisia jäseniä tai varajäseniä vähintään puolet neuvoston kaikkien varsinaisten jäsenten lukumäärästä ja yksi paikallaolijoista on puheenjohtaja tai puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtaja.

9 §  Nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai taloudenhoitaja. Kukin voi kirjoittaa yhdistyksen nimen yksin.

10 §  Tilikausi ja toimintavuosi
Yhdistyksen tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asia-kirjoineen ja yhdistyksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa neuvostolle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

11 §  Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle neuvosto. Kokouksen koollekutsuminen on suoritettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kaikille jäsenille heidän yhdistykselle ilmoittamaansa osoitteeseen. Kutsun lähettämiseksi kirjallisena katsotaan myös kirjallisen kutsun lähettäminen digitaalisessa muodossa sähköposti-osoitteeseen, johon osoitteen haltija on antanut luvan lähettää yhdistyksen jäsenpostia.

12 §  Kevät- ja syyskokous
Yhdistyksellä on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta, kevätkokous viimeistään 15. huhtikuuta ja syyskokous viimeistään 15. joulukuuta.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

kokouksen avaus;

kokouksen järjestäytyminen;

kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen;

kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen;

tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen;

tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen neuvostolle ja muille tilivelvollisille; sekä

muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

kokouksen avaus;

kokouksen järjestäytyminen;

kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen;

kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen;

toimintasuunnitelman, talousarvion ja jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen;

seuraavan kalenterivuoden neuvoston puheenjohtajan ja 2 – 4 muun varsinaisen jäsenen sekä 1 – 4 varajäsenen valitseminen ja neuvoston varajäsenten sijaantulo-järjestyksestä päättäminen;

seuraavan kalenterivuoden 1 – 2 tilintarkastajan ja 1 – 2 varatilintarkastajan valitseminen; sekä

muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13 §  Ylimääräinen yhdistyksen kokous
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun neuvosto katsoo sen aiheelliseksi, tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä neuvostolta nimenomaisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä neljän (4) viikon kuluessa siitä, kun vaatimus on neuvostolle kirjallisesti esitetty.

14 §  Jäsenen mahdollisuus saada asia yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi
Yhdistyksen jäsen voi saada haluamansa asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti neuvostolle vähintään kolme (3) viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.

15 §  Päätöksenteko yhdistyksen kokouksessa
Yhdistyksen kokouksen käsiteltävänä oleva asia lykättäköön seuraavan kokouksen päätettäväksi, jos yksi kolmasosa (1/3) kokouksen äänivaltaisista osanottajista niin vaatii. Samaa asiaa älköön kahdesti lykättäkö.
Näiden sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkautumista voidaan käsitellä yhdistyksen kokouksessa vain silloin, kun siitä on ilmoitettu kokouskutsussa. Muuttamis- tai purkautu-mispäätökseen vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä, ja asia on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli ei saa olla kolmeakymmentä (30) päivää lyhyempi eikä kuuttakymmentä (60) päivää pidempi. Muutos- tai purkautumisasia julistetaan kiireelliseksi, jos kokouksen äänivaltaisista osanottajista vähintään viisi kuudesosaa (5/6) niin ilmoittaa haluavansa. Tällöin asia voidaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä päättää samassa kokouksessa.

16 §  Purkautuneen tai lakkautetun yhdistyksen varojen käyttäminen
Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä johonkin yhdistyksen tarkoituksen toteutumista edistävään, yhdistyksen viimeisen kokouksen tarkemmin määräämään toimintaan.
Jos yhdistys lakkautetaan, on sen varat käytettävä ja sen varojen käytöstä päätettävä mahdollisuuksien mukaan samoin kuin purkautumisen yhteydessä.

17 §  Yhdistyksen ohjesäännöt
Näitä sääntöjä voidaan täydentää yhdistyksen kokouksen hyväksymin ohjesäännöin, jotka eivät saa olla ristiriidassa näiden sääntöjen tai voimassaolevan lain kanssa.

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 10.12.2007
Merkitty yhdistysrekisteriin 8.7.2008